Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mírová cesta Občanských tribunálů

5. 1. 2015

in a many languages: civil tribunal (way of peace)

 

Prohlášení a výzva Občanského tribunálu mírová cesta

ih_17112012.jpg

Občanský tribunál České republiky je dočasné nejvyšší státní svrchované zřízení.        

Jeho cílem je prošetřit, objasnit a napravit společenské křivdy a nepravosti páchané

na občanech České  republiky.

 

Proto Občanský tribunál vydává toto prohlášení:

Na základě neustálého porušování lidských práv, nedodržování zákonů, nastavení cenzury v našich veřejnoprávních médiích i na internetu, dochází k drancování a rozprodávání naší země a našich přírodních zdrojů. Chceme zabránit genocidě našeho národa a na základě požadavku vrozeného a přirozeného života v souladu s mezinárodním právem, vyzýváme vás, občany České republiky, k připojení se k dále uvedeným usnesením a závazkům této výzvy svými podpisy!

Občanský tribunál
 

Usnesení a závazky

Doplnila: Velvyslankyně míru

 

1. Uplatňujeme novou zákonodárnou moc všech občanů na základě přirozeného lidského práva.     Vyplynulo tak evolučně a logicky.

 

2. Společně vytvoříme podmínky pro celostátní veřejnoprávní necenzurovaná média a necenzurovaný přístup na internet.   Propojení zkušeností a informací.

Zjištění všech potřeb všech lidí jako jedno z východisek.

Jako základ dobré -  konstruktivní a laskavé zprávy a informace.

Konec duality dobra a zla – znamená - těšit se, najít  a důvěřovat dobrému záměru.


 

3. Vytvoříme nové podmínky případně pro spolupráci s EU, na kterou byla neoprávněně převedena zákonodárná moc občanů České republiky. Zákonodárná moc občanů se nemůže změnit ani odevzdat. Právní úkon, jehož plnění je nemožné, je neplatný. Zrušíme propagandu mocenského kapitálu a nedbalostní zločiny vlastizrady.

Všichni občané jsme byli svým způsobem vinni  a součástí velezrady. Úkolem a cestou každého z nás bude splnit si ty nejkrásnější představy, které o životě všichni máme.

V budoucnu nebude možné, ani nutné nikoho trestat.  Bezpečí svobody.

 

4. Zánik a rozdělení  ČSFR bylo protiprávní. Nebyl  naplněn Ústavní zákon č.327/91 Sb. o referendu z 18. července 1991, s účinností od 16. srpna 1991. Z důvodu neplatného rozdělení Československé federativní republiky iniciujeme konfederační uspořádání České republiky a Slovenské republiky. Stejně tak odmítáme ukončení existence ČSFR, ke kterému nedostal žádný zákonodárný orgán mandát.

V lepším případě zrušíme hranice všech zemí světa.

 

5. Ochraňujeme kvalitu života v naší zemi v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č.2/93 Sb.), který stanoví:  "Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založených Listinou základních práv a svobod, jelikož činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny."

 

6. Nastavujeme systémové změny, které povedou k plnohodnotnému a důstojnému životu občanů. Moci pracovat pro radost, nikoliv pro obživu. Je zde dostatek bohatství pro každého.

 

7.Uznáváme současnou rodinu jako civilizační základ planety.

  Uznáváme lidský život jako hodnotu absolutní.   Žít a nechat žít. Žít bez násilí.

 

Vyhlašujeme amnestii dluhů celé planety, bez újmy kohokoliv z nás.

Peníze, bohatství v jednom všelidovém fondu planety, aby byly naplněny potřeby všech lidí.

Stejné právo na radost a spokojenost.

Souhlasíme s organizací NASA o nutnosti stejnoměrného užívání zdrojů planety, to znamená konec rozdílu nutnosti zdánlivě aktivnějších bohatých a zdánlivě pasívnějších chudých.

Konec chudých, konec bohatých.


 

Anglicky:

 

Civil tribunal

Resolutions and commitments

 

First to implement a new legislative power of all citizens on the basis of natural human rights. It emerged as evolutionarily and logically.

 

2. They create the conditions for a national public uncensored media and uncensored access to the internet. Linking experience and information.

The findings of the needs of all people as one of the bases.

As a foundation for good - constructive and benevolent news and information.

End of the duality of good and evil - is - enjoy, find and trust the good intention.

 

3. create new conditions or for cooperation with the EU, which was illegally transferred legislative power of Czech citizens. Legislative power of citizens can not be changed or surrender. Legal action whose fulfillment is impossible is invalid. We will abolish the propaganda power of capital and negligent crimes of treason.

All citizens in a way we were guilty of treason and components. The task and the way each of us will satisfy your most beautiful ideas about life that we all have.

  In the future will not be possible nor necessary to punish anyone. Secured freedom.

 

4.Termination of a fourth partition of Czechoslovakia was unlawful. He was filled with the Constitutional Act č.327 / 91 Coll. referendum on July 18, 1991, with effect from 16 August 1991 because of an invalid division of the Czechoslovak Federal Republic initiate confederate structure of the Czech Republic and the Slovak Republic. Likewise, we reject the existence ČSFR end, which did not get any legislative body's mandate.

At best, we will cancel the borders of all countries of the world.

 

5th We protect the quality of life in our country in accordance with Article 23 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms (Constitutional Law No.2 / 93 Coll.), Which provides: "Citizens have the right to resist anyone who would remove the democratic order of human rights and fundamental freedoms established by the Charter of Fundamental Rights and freedoms because the activity of constitutional authorities and effective use of legal means are frustrated. "

 

Sixth sets system changes that will lead to a fulfilling and dignified life of citizens. Be able to work for pleasure, not for subsistence. There is enough wealth for everyone.

 

7.Uznáváme current family as the foundation of civilization planet.

    We recognize the value of human life as an absolute. Live and let live. Live free from violence.

 

  Announcing amnesty debts of the entire planet, without sacrificing any of us.

  Money, wealth in a referendum fund the planet in order to meet the needs of all people.

The same right to pleasure and satisfaction.

We agree with the need for organizations NASA uniform use of resources of the planet, it means the end of the difference having seemingly proactive rich and poor seemingly passive.

End of the poor, the rich end.

Španělsky:

Descargo de responsabilidad y desafiar al Tribunal Civil

 

Tribunal Civil de la República Checa es un Estado soberano supremo estado temporal.

Su objetivo es investigar, aclarar y rectificar las injusticias sociales e iniquidades perpetradas

los ciudadanos checos.

 

Por lo tanto, el Tribunal Civil emitió la siguiente declaración:

Sobre la base de las continuas violaciónes de derechos humanos, el incumplimiento de las leyes, el establecimiento de la censura en nuestros medios de comunicación públicos y en el Internet, hay saqueos y agotamiento de nuestro país y de nuestros recursos naturales. Queremos evitar el genocidio de nuestra nación y, a petición de ambas vida innata y natural de conformidad con el derecho internacional, hacemos un llamado a ustedes, ciudadanos de la República Checa a unirse a las resoluciones y compromisos mencionados a que desafía sus firmas! 

Tribunal Civil

 

Las resoluciones y compromisos


 

En primer lugar para poner en práctica un nuevo poder legislativo de todos los ciudadanos sobre la base de los derechos humanos naturales. Surgió como evolutivamente y lógicamente.

 

2. Se crean las condiciones para un medio de comunicación sin censura pública nacional y el acceso a Internet sin censura. La vinculación de experiencias e información.

Las conclusiones de las necesidades de todas las personas como una de las bases.

Como base para una buena - noticias e información constructiva y benevolente.

Fin de la dualidad del bien y el mal - se - disfrutar, encontrar y confiar en la buena intención.


 

3. Crear nuevas condiciones o para la cooperación con la UE, que se transfirió ilegalmente el poder legislativo de los ciudadanos checos. El poder legislativo de los ciudadanos no puede ser cambiado o rendición. Acciones legales cuyo cumplimiento es imposible no es válido. Vamos a abolir el poder de propaganda del capital y los crímenes negligentes de traición.

Todos los ciudadanos de manera que eran culpables de traición y componentes. La tarea y la forma en que cada uno de nosotros va a satisfacer sus más bellas ideas sobre la vida que todos tenemos.

  En el futuro no será posible ni necesario castigar a nadie. Aseguró la libertad.

 

La terminación de una cuarta partición de Checoslovaquia era ilegal. Estaba lleno de la Ley Constitucional č.327 / 91 Coll. referéndum el 18 de julio de 1991, con efectos a partir del 16 de agosto 1991 a causa de una división no válida de la República Federal de Checoslovaquia iniciar estructura confederada de la República Checa y la República Eslovaca. Del mismo modo, rechazamos la final República Federativa Checoslovaca existencia, que no recibió el mandato de cualquier órgano legislativo.

A lo mejor, tendremos que anular las fronteras de todos los países del mundo.

 

Quinto Protegemos la calidad de vida en nuestro país, de conformidad con el artículo 23 de la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales (Derecho Constitucional Nº 2/93 Coll.), Que dispone: "Los ciudadanos tienen derecho a resistir cualquier persona que retire la orden democrático de humano los derechos y las libertades fundamentales establecidos en la Carta de derechos y Libertades Fundamentales porque la actividad de las autoridades constitucionales y el uso efectivo de los medios legales están frustrados ".

 

Sexta establece cambios en el sistema que conduzcan a una vida plena y digna de los ciudadanos. Ser capaz de trabajar por placer, no para la subsistencia. Hay suficiente riqueza para todos.

 

7.Uznáváme actual familia como el fundamento de la civilización planeta.

    Reconocemos el valor de la vida humana como un absoluto. Vive y deja vivir. Vivir libres de violencia.

 

  Al anunciar las deudas de amnistía de todo el planeta, sin sacrificar ninguno de nosotros.

  El dinero, la riqueza en un referéndum a financiar el planeta con el fin de satisfacer las necesidades de todas las personas.

El mismo derecho al placer y satisfacción.

Estamos de acuerdo con la necesidad de las organizaciones de la NASA uso uniforme de los recursos del planeta, significa el final de la diferencia que tiene aparentemente proactiva ricos y pobres aparentemente pasiva.

Fin de los pobres, el fin rica.

 

Italština:

Disclaimer e sfidare il Tribunale della funzione pubblica

 

Tribunale della funzione pubblica della Repubblica ceca è uno Stato sovrano supremo polity temporanea.

Il suo scopo è quello di indagare, chiarire e correggere le ingiustizie sociali e le iniquità perpetrate

i cittadini cechi.

 

Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Sulla base delle continue violazioni dei diritti umani, il mancato rispetto di leggi, impostazione della censura nei nostri mezzi di comunicazione pubblici e su internet, c'è saccheggi e stripping del nostro paese e le nostre risorse naturali. Vogliamo evitare che il genocidio della nostra nazione e su richiesta della vita sia innata e naturale in conformità del diritto internazionale, invitiamo voi, cittadini della Repubblica ceca a partecipare le risoluzioni e impegni sottoelencati che sfida le loro firme! 

Tribunale della funzione pubblica

 

Risoluzioni e impegni

 

Prima di implementare un nuovo potere legislativo di tutti i cittadini sulla base dei diritti umani naturali. È emerso come evolutivamente e logicamente.

 

2. Essi creano le condizioni per una media nazionali pubblico senza censure e senza censure di accesso a Internet. Collegamento esperienze e informazioni.

I risultati dei bisogni di tutte le persone, come una delle basi.

Come base per una buona - costruttivo e benevolo notizie e informazioni.

Fine della dualità del bene e del male - è - godere, trovare e fiducia la buona intenzione.


 

3. Creare nuove condizioni o per la cooperazione con l'Unione europea, che è stato illegalmente trasferito il potere legislativo di cittadini cechi. Il potere legislativo dei cittadini non può essere modificata o arrendersi. Azione legale il cui adempimento è impossibile non è valido. Noi abolire il potere propaganda del capitale e crimini negligenti di tradimento.

Tutti i cittadini in un modo in cui erano colpevoli di tradimento e di componenti. Il compito e il modo in cui ciascuno di noi in grado di soddisfare le vostre più belle idee sulla vita che tutti abbiamo.

  In futuro non sarà possibile né necessario punire chiunque. Libertà Secured.

 

Cessazione di una quarta partizione della Cecoslovacchia era illegittima. E 'stato riempito con la legge costituzionale č.327 / 91 Coll. referendum il 18 luglio del 1991, con effetto dal 16 Agosto 1991 a causa di una divisione non valida della Repubblica Federale Cecoslovacca avviare la struttura confederale della Repubblica ceca e la Repubblica slovacca. Allo stesso modo, respingiamo la fine ČSFR esistenza, che non ha ottenuto il mandato di qualsiasi organo legislativo.

Nella migliore delle ipotesi, possiamo cancellare i confini di tutti i paesi del mondo.

 

5 ° Proteggiamo la qualità della vita nel nostro paese, in conformità con l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali e delle libertà (Diritto costituzionale n.2 / 93, Coll.), Che dispone: "I cittadini hanno il diritto di resistere a chiunque rimuovere l'ordine democratico umana i diritti e le libertà fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali e delle libertà perché l'attività delle autorità costituzionali e uso efficace di mezzi legali sono frustrati. "

 

Sesta regola cambiamenti di sistema che porterà ad una vita appagante e dignitosa dei cittadini. Essere in grado di lavorare per piacere, non per la sussistenza. C'è abbastanza ricchezza per tutti.

 

7.Uznáváme attuale famiglia come fondamento della civiltà del pianeta.

    Riconosciamo il valore della vita umana come un assoluto. Vivi e lascia vivere. Vivere libere dalla violenza.

 

  Annunciando debiti amnistia di tutto il pianeta, senza sacrificare nessuno di noi.

  Il denaro, la ricchezza in un referendum finanziare il pianeta, al fine di soddisfare le esigenze di tutte le persone.

Lo stesso diritto al piacere e soddisfazione.

Siamo d'accordo con la necessità per le organizzazioni NASA utilizzo uniforme delle risorse del pianeta, significa la fine della differenza avere apparentemente proattivo ricchi e poveri apparentemente passiva.

Fine dei poveri, i ricchi fine.                                                                                                                  


 

Čínština:

 

免责及民事法庭挑战

 

捷克共和国的民事法庭是一个临时的国家最高主权政体。

它的目的是调查,澄清和纠正社会不公和不义犯下

捷克公民。

 

因此,民事法庭发表以下声明:

基于连续侵犯人权行为,不遵守法律,审查在我们的公共媒体和互联网上的设置,有抢劫和我们的国家和我们的自然资源的剥离。我们要防止我们的国家,对双方均有与生俱来的自然生活,根据国际法的要求,我们在你打电话的种族灭绝,捷克共和国的公民加入下述决议和承诺,挑战他们的签名! 

民事法庭

 

决议和承诺 

首先,以实现所有公民的一项新的立法权力的天赋人权的基础上。它成为进化和逻辑。

 

2.他们创造了一个国家公共未经审查媒体和未经审查的访问互联网的条件。链接的经验和信息。

的所有的人作为基地之一的需求的结果。

作为良好的基础 - 建设性和善意的新闻和信息。

善恶的二元性的结束 - 是 - 享受,找到并相信良好的意愿。


 

3.创建新的条件,或与欧盟,这是非法转让捷克公民的立法权合作。公民的立法权不能更改或投降。法律行为,其实现是不可能的无效。我们将废除资本罪和叛国罪过失犯罪的宣传力量。

在某种程度上所有的公民,我们都犯了叛国罪和组件。任务和方式,我们每个人都会满足您对生活最美丽的想法,我们都有。

 今后将不可能也无必要惩罚任何人。安全的自由。

 

终止捷克斯洛伐克的第四分区是不合法的。他充满了宪法法案č.327/91科尔。公投1991年7月18日,从1991年8月16日捷克斯洛伐克联邦共和国的无效分裂,因为效果开始捷克共和国和斯洛伐克共和国的同盟结构。同样,我们拒绝存在CSFR结束,这并没有得到任何立法机构的授权。

在最好的情况,我们将取消世界上所有国家的边界。

 

第五,我们保护生命的质量,我国在符合基本权利和自由宪章第23条(宪法第2号/ 93号科尔),其中规定:“公民有反抗谁可以去除人体的民主秩序的权利权利和基本权利和自由,因为活动的宪法机关和有效利用法律手段宪章确立基本自由感到沮丧。“

 

第六套系统的变化,这将导致公民的充实和有尊严的生活。能够为快乐工作,而不是为生计。有足够的财富为大家。

 

7.Uznáváme目前的家庭是文明的星球的基础。

   我们认识到作为一个绝对的人类生命的价值。活也让别人活。生活在没有暴力。

 

 宣布整个地球的赦免债务,在不牺牲任何我们。

 金钱,财富在公投资金星球,以满足全体人民的需要。

同样的权利,以愉悦和满足。

我们同意需要组织NASA统一使用地球的资源,就意味着差别的一端有看似积极的贫富看似被动的。

结束穷人,富人结束。

Miǎnzé jí mínshì fǎtíng tiǎozhàn

 

jiékè gònghéguó de mínshì fǎtíng shì yīgè línshí de guójiā zuìgāo zhǔquán zhèngtǐ.

Tā de mùdì shì diàochá, chéngqīng hé jiūzhèng shèhuì bùgōng hé bù yì fàn xià

jiékè gōngmín.

 

Yīncǐ, mínshì fǎtíng fābiǎo yǐxià shēngmíng:

Jīyú liánxù qīnfàn rénquán xíngwéi, bù zūnshǒu fǎlǜ, shěnchá zài wǒmen de gōnggòng méitǐ hé hùliánwǎng shàng de shèzhì, yǒu qiǎngjié hé wǒmen de guójiā hé wǒmen de zìrán zīyuán de bōlí. Wǒmen yào fángzhǐ wǒmen de guójiā, duì shuāngfāng jūn yǒu yǔ shēng jù lái de zìrán shēnghuó, gēnjù guójìfǎ de yāoqiú, wǒmen zài nǐ dǎ diànhuà de zhǒngzú mièjué, jiékè gònghéguó de gōngmín jiārù xià shù juéyì hé chéngnuò, tiǎozhàn tāmen de qiānmíng! 

Mínshì fǎtíng

 

juéyì hé chéngnuò


 

shǒuxiān, yǐ shíxiàn suǒyǒu gōngmín de yī xiàng xīn de lìfǎ quánlì de tiānfù rénquán de jīchǔ shàng. Tā chéngwéi jìnhuà hé luójí.

 

2. Tāmen chuàngzàole yīgè guójiā gōnggòng wèi jīng shěnchá méitǐ hé wèi jīng shěnchá de fǎngwèn hùliánwǎng de tiáojiàn. Liànjiē de jīngyàn hé xìnxī.

De suǒyǒu de rén zuòwéi jīdì zhī yī de xūqiú de jiéguǒ.

Zuòwéi liánghǎo de jīchǔ - jiànshè xìng hé shànyì de xīnwén hé xìnxī.

Shàn è de èr yuán xìng de jiéshù - shì - xiǎngshòu, zhǎodào bìng xiāngxìn liánghǎo de yìyuàn.


 

3. Chuàngjiàn xīn de tiáojiàn, huò yǔ ōuméng, zhè shì fēifǎ zhuǎnràng jiékè gōngmín de lìfǎ quán hézuò. Gōngmín de lìfǎ quán bùnéng gēnggǎi huò tóuxiáng. Fǎlǜ xíngwéi, qí shíxiàn shì bù kěnéng de wúxiào. Wǒmen jiāng fèichú zīběn zuì hé pànguó zuì guo shī fànzuì de xuānchuán lìliàng.

Zài mǒu zhǒng chéngdù shàng suǒyǒu de gōngmín, wǒmen dōu fànle pànguó zuì hé zǔjiàn. Rènwù hé fāngshì, wǒmen měi gèrén dūhuì mǎnzú nín duì shēnghuó zuì měilì de xiǎngfǎ, wǒmen dōu yǒu.

 Jīnhòu jiāng bù kěnéng yě wú bìyào chéngfá rènhé rén. Ānquán de zìyóu.

 

Zhōngzhǐ jiékè sīluòfákè de dì sì fēnqū shì bù héfǎ de. Tā chōngmǎnle xiànfǎ fǎ'àn č.327/ 91 Kē ěr. Gōngtóu 1991 nián 7 yuè 18 rì, cóng 1991 nián 8 yuè 16 rì jiékè sīluòfákè liánbāng gònghéguó de wúxiào fēnliè, yīnwèi xiàoguǒ kāishǐ jiékè gònghéguó hé sīluòfákè gònghéguó de tóngméng jiégòu. Tóngyàng, wǒmen jùjué cúnzài CSFR jiéshù, zhè bìng méiyǒu dédào rènhé lìfǎ jīgòu de shòuquán.

Zài zuì hǎo de qíngkuàng, wǒmen jiāng qǔxiāo shìjiè shàng suǒyǒu guójiā de biānjiè​​.

 

Dì wǔ, wǒmen bǎohù shēngmìng de zhìliàng, wǒguó zài fúhé jīběn quánlì hé zìyóu xiànzhāng dì 23 tiáo (xiànfǎ dì 2 hào/ 93 hào kē ěr), qízhōng guīdìng: “Gōngmín yǒu fǎnkàng shuí kěyǐ qùchú réntǐ de mínzhǔ zhìxù de quánlì quánlì hé jīběn quánlì hé zìyóu, yīnwèi huódòng de xiànfǎ jīguān hé yǒuxiào lìyòng fǎlǜ shǒuduàn xiànzhāng quèlì jīběn zìyóu gǎndào jǔsàng. “

 

Dì liù tào xìtǒng de biànhuà, zhè jiāng dǎozhì gōngmín de chōngshí hé yǒu zūnyán de shēnghuó. Nénggòu wéi kuài yuè gōngzuò, ér bùshì wéi shēngjì. Yǒu zúgòu de cáifù wéi dàjiā.

 

7.Uznáváme mùqián de jiātíng shì wénmíng de xīngqiú de jīchǔ.

   Wǒmen rènshí dào zuòwéi yīgè juéduì de rénlèi shēngmìng de jiàzhí. Huó yě ràng biérén huó. Shēnghuó zài méiyǒu bàolì.

 

 Xuānbù zhěnggè dìqiú de shèmiǎn zhàiwù, zài bù xīshēng rènhé wǒmen.

 Jīnqián, cáifù zài gōngtóu zījīn xīngqiú, yǐ mǎnzú quántǐ rénmín de xūyào.

Tóngyàng de quánlì, yǐ yúyuè hé mǎnzú.

Wǒmen tóngyì xūyào zǔzhī NASA tǒngyī shǐyòng dìqiú de zīyuán, jiù yìwèizhe chābié de yīduān yǒu kàn shì jījí de pín fù kàn shì bèidòng de.

Jiéshù qióngrén, fù rén jiéshù.                                                                                                                 

تنويه وطعن في المحكمة المدنية

 

المحكمة المدنية في جمهورية التشيك هي دولة ذات سيادة نظام الحكم الأسمى مؤقت.

وهدفها هو تحقيق، وتوضيح وتصحيح الظلم الاجتماعي والظلم المرتكب

المواطن التشيكي.

 

ولذلك، أصدرت المحكمة المدنية البيان التالي:

وبناء على انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، وعدم الامتثال للقوانين، ووضع الرقابة في وسائل الإعلام العامة لدينا وعلى شبكة الانترنت، وهناك النهب وتجريد من بلادنا ومواردنا الطبيعية. نحن نريد لمنع الإبادة الجماعية لأمتنا وبناء على طلب كل من الحياة الفطرية والطبيعية وفقا للقانون الدولي، ونحن ندعو لكم، مواطني جمهورية التشيك للانضمام إلى قرارات undermentioned والالتزامات التي تتحدى توقيعاتهم! 

المحكمة المدنية

 

القرارات والالتزامات 

أول لتنفيذ السلطة التشريعية الجديدة لجميع المواطنين على أساس حقوق الإنسان الطبيعية. وظهرت تطويريا ومنطقيا.

 

2. لأنها تخلق الظروف لوسائل الإعلام غير الخاضعة للرقابة العام الوطني والوصول إلى شبكة الإنترنت غير خاضعة للرقابة. ربط الخبرات والمعلومات.

نتائج احتياجات جميع الناس باعتبارها واحدة من القواعد.

كأساس لحسن - البناء والخيرين الأخبار والمعلومات.

نهاية ازدواجية الخير والشر - و- يتمتع وايجاد ويثقون في حسن النية.


 

3. إنشاء الظروف الجديدة أو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم نقله بصورة غير شرعية السلطة التشريعية من المواطنين التشيك. السلطة التشريعية من المواطنين لا يمكن تغيير أو الاستسلام. الإجراءات القانونية التي من المستحيل تحقيق غير صالح. سوف نقوم بإلغاء السلطة دعاية لرأس المال وجرائم إهمال من الخيانة.

جميع المواطنين بطريقة كنا مذنب بالخيانة ومكوناتها. وستكون المهمة وطريقة كل واحد منا يرضي أفكارك أجمل عن الحياة أن لدينا جميعا.

  في المستقبل سوف لا يكون ممكنا ولا ضروريا لمعاقبة أي شخص. الحرية المضمونة.

 

كان إنهاء قسم الرابع من تشيكوسلوفاكيا غير قانوني. وقد شغل انه مع القانون الدستوري č.327 / 91 كول. استفتاء في 18 يوليو 1991، وذلك اعتبارا من 16 أغسطس 1991 بسبب تقسيم غير صالح للجمهورية الاتحادية التشيكوسلوفاكية بدء هيكل الكونفدرالية جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا. وبالمثل، فإننا نرفض نهاية ČSFR الوجود، والتي لم تحصل أي ولاية الهيئة التشريعية.

في أحسن الأحوال، وسيتم إلغاء الحدود من كل دول العالم.

 

5 نحن حماية نوعية الحياة في بلادنا وفقا للمادة 23 من ميثاق الحقوق الأساسية والحريات (القانون الدستوري NO.2 / 93 كول.)، والتي تنص على: "للمواطنين الحق في مقاومة أي شخص من شأنه أن يزيل النظام الديمقراطي البشرية حقوق والحريات الأساسية التي وضعتها ميثاق الحقوق والحريات لأن النشاط من السلطات الدستورية والاستخدام الفعال للوسائل القانونية الأساسية هي بالاحباط ".

 

سادسا يحدد التغييرات في نظام من شأنها أن تؤدي إلى حياة رغدة وكريمة للمواطنين. تكون قادرة على العمل من أجل المتعة، وليس من أجل البقاء. هناك ما يكفي من الثروة للجميع.

 

7.Uznáváme الأسرة الحالية كأساس للحضارة الكوكب.

    ونحن ندرك قيمة الحياة البشرية كما مطلقة. عش ودع غيرك يعيش. حياة خالية من العنف.

 

  الإعلان عن الديون العفو من الكوكب بأسره، من دون التضحية بأي منا.

  المال والثروة في استفتاء تمول هذا الكوكب من أجل تلبية احتياجات جميع الناس.

نفس الحق في المتعة والارتياح.

ونحن نتفق مع الحاجة للمنظمات ناسا استخدام موحدة للموارد الكوكب، وهو ما يعني نهاية الفرق التي لها على ما يبدو استباقية الغنية والفقيرة على ما يبدو السلبي.

نهاية، نهاية الغنية الفقيرة.

 

Francouzsky

 

 Disclaimer et contester le Tribunal de la fonction

 

Tribunal civil de la République tchèque est un Etat souverain suprême politie temporaire.

Son objectif est d'étudier, de clarifier et corriger les injustices sociales et les iniquités perpétrées

les citoyens tchèques.

 

Par conséquent, le Tribunal de la fonction publié la déclaration suivante:

Basé sur les violations des droits de l'homme continue, non-respect des lois, de réglage de la censure dans nos médias publics et sur l'Internet, il est le pillage et le décapage de notre pays et de nos ressources naturelles. Nous voulons empêcher le génocide de notre nation et à la demande de la vie tant innée et naturelle en conformité avec le droit international, nous vous appelons, citoyens de la République tchèque à rejoindre les résolutions et engagements mentionnés ci-dessous qui défie leurs signatures! 

Tribunal de la fonction

 

Résolutions et engagements


 

Premier à mettre en œuvre un nouveau pouvoir législatif de tous les citoyens sur la base des droits naturels. Il est apparu que l'évolution, et logiquement.

 

2. Ils créent les conditions d'un média non censuré public national et l'accès non censuré à Internet. Lier expériences et d'informations.

Les conclusions des besoins de toutes les personnes que l'une des bases.

En tant que fondation pour de bon - constructive et bienveillante nouvelles et d'information.

Fin de la dualité du bien et du mal - est - profiter, trouver et confiance à la bonne intention.


 

3. Créer de nouvelles conditions ou de coopération avec l'UE, qui a été transféré illégalement le pouvoir législatif des citoyens tchèques. Le pouvoir législatif des citoyens ne peut être modifié ou se rendre. Une action en justice dont la réalisation est impossible ne est pas valide. Nous allons abolir la puissance de la propagande du capital et des crimes de négligence de trahison.

Tous les citoyens d'une manière que nous étaient coupables de trahison et composants. La tâche et la façon dont chacun de nous sauront satisfaire vos plus belles idées sur la vie que nous avons tous.

  Dans l'avenir ne sera pas possible ni nécessaire de punir quiconque. La liberté sécurisé.

 

Résiliation d'un quatrième partition de la Tchécoslovaquie était illégale. Il était rempli de la Loi constitutionnelle č.327 / 91 Coll. le référendum du 18 Juillet 1991, à partir du 16 Août 1991, parce d'une division non valide de la République fédérale tchécoslovaque initier la structure confédérale de la République tchèque et la République slovaque. De même, nous rejetons la fin de RFTS de l'existence, qui ne ont pas obtenu le mandat de tout organe législatif.

Au mieux, nous annulerons les frontières de tous les pays du monde.

 

5ème Nous protégeons la qualité de vie dans notre pays conformément à l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux et des libertés (Loi constitutionnelle n ° 2/93 Coll.), Qui dispose: «Les citoyens ont le droit de résister à quiconque éliminerait l'ordre démocratique de l'homme libertés et droits fondamentaux établis par la Charte des droits fondamentaux et des libertés parce que l'activité des autorités constitutionnelles et l'utilisation efficace des moyens légaux sont frustrés. "

 

Sixième définit les modifications du système qui mèneront à une vie satisfaisante et digne des citoyens. Être capable de travailler pour le plaisir, pas pour leur subsistance. Il ya suffisamment de richesses pour tout le monde.

 

7.Uznáváme famille actuelle comme le fondement de la civilisation planète.

    Nous reconnaissons la valeur de la vie humaine comme un absolu. Vivre et laisser vivre. Vivre sans violence.

 

  Annonçant dettes d'amnistie de l'ensemble de la planète, sans sacrifier aucun de nous.

  Argent, la richesse d'un référendum financer la planète pour répondre aux besoins de toutes les personnes.

Le même droit de plaisir et de satisfaction.

Nous sommes d'accord avec la nécessité pour les organisations de la NASA l'utilisation uniforme des ressources de la planète, cela signifie la fin de la différence ayant apparemment proactive riches et les pauvres apparemment passive.

Fin de la, la fin riches pauvres. 

Ruština

 

Отказ от ответственности и бросить вызов гражданском суде

 

Гражданское суд Чешской Республики является временное состояние верховного правителя государство.

Его цель состоит в том, чтобы исследовать, уточнить и исправить социальную несправедливость и беззакония, совершаемые

чешские граждане.

 

Таким образом, Гражданский трибунал вынес следующее заявление:

Основываясь на продолжающиеся нарушения прав человека, несоблюдение законов, устанавливающих цензуры в наших средствах массовой информации и в Интернете, там грабежами и зачистки нашей страны и наших природных ресурсов. Мы хотим, чтобы предотвратить геноцид нашего народа и по просьбе обеих врожденной и естественной жизни в соответствии с нормами международного права, мы призываем вас, граждане Чешской Республики вступить в нижеупомянутый резолюции и обязательства, которые ставит свои подписи! 

Гражданское суд

 

Резолюции и обязательства

 

Во-первых, чтобы внедрить новую законодательную власть всех граждан на основе естественных прав человека. Она возникла как эволюционно и логически.

 

2. Они создают условия для национального публичного цензуры средств массовой информации и неконтролируемого доступа к сети Интернет. Связь опытом и информацией.

Результаты потребностей всех людей как одного из оснований.

В качестве основы для хорошего - конструктивной и доброжелательной новостей и информации.

Конец двойственности добра и зла - это - наслаждаться, найти и доверять добрые намерения.


 

3. Создайте новые условия или сотрудничества с ЕС, который был незаконно переданного законодательную власть чешских граждан. Законодательная власть граждан не могут быть изменены или сдаться. Юридические действия, выполнение которых невозможно является недействительным. Мы будем отменить пропагандистскую мощь капитала и нерадивых преступлений в государственной измене.

Все граждане в пути мы были виновны в измене и компонентов.Задача, и, каким образом каждый из нас будет удовлетворить ваши самые красивые идеи о жизни, что мы все есть.

  В будущем не будет возможности, ни необходимости, чтобы наказать кого-либо. Охраняемая свобода.

 

Прекращение четвертого раздела Чехословакии было незаконным. Он был наполнен Конституционного закона č.327 / 91 Coll. Референдум 18 июля 1991 года, начиная с 16 августа 1991 из-за недопустимого разделения Чехословацкой Федеративной Республики инициировать конфедератов структуру Чешской Республики и Словацкой Республики. Кроме того, мы отвергаем CSFR конец существования, которые не получить мандат любого законодательного органа.

В лучшем случае, мы отменим границы всех стран мира.

 

5 Мы защищаем качество жизни в нашей стране в соответствии со статьей 23 Хартии основных прав и свобод (Конституционный закон № 2/93 Coll.), Который гласит: "Граждане имеют право оказывать сопротивление каждому, кто снимет демократический порядок человеческих прав человека и основных свобод, установленных Хартией основных прав и свобод, поскольку деятельность конституционных органов и эффективное использование правовых средств разочарованы ".

 

Шестой устанавливает системные изменения, которые приведут к полноценной и достойной жизни граждан. Уметь работать для удовольствия, а не для пропитания. Существует достаточно богатства для всех.

 

7.Uznáváme текущий семью как основу цивилизации планеты.

    Мы признаем ценность человеческой жизни, как абсолютное. Живи и дай жить другим. Жить свободными от насилия.

 

  Объявление амнистии долгов по всей планете, без ущерба для любой из нас.

  Деньги, богатство в фонд референдума планету для того, чтобы удовлетворить потребности всех людей.

Аналогичное право на удовольствие и удовлетворение.

Мы согласны с необходимостью для организаций НАСА единой использования ресурсов планеты, это означает, конец разницы, имеющие, казалось бы, активный богатыми и бедными, казалось бы, пассивным.

Конец бедных, богатых конца.